İlkelerimiz

YASALARA UYGUN DAVRANMAK

Kılıç Tekstil, faaliyet alanına giren tüm konulardaki yasa ve yönetmeliklerle, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan politika ve çalışma ilkelerine uygun hareket eder. Tüm faaliyetlerin ve yasal kayıtların, yasalara uygun ve tam bir biçimde tutulması için gerekli sistemleri kurar, kayıt altına alır ve raporlar. Diğer kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin, yasalara ve Etik Kurallara uygun, açık ve anlaşılır olmasını esas alır. İmza sirkülerinde veya ilgili özel yetki belgesinde belirtilen esaslara ve sınırlara uygun olarak yetkilendirilenler dışında, herhangi bir çalışanın şirketi taahhüt altına sokacak bir girişimde bulunmasını engelleyecek önlemleri alır.

KALİTE YÖNETİMİ

Kılıç Tekstil için iç ve dış müşterilerimizin tam memnuniyetini sağlamak, alınan tüm kararlar ve ilişkilerde en yüksek ahlaki değerleri gözetmek, yapılan her işi geliştirmek için sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek, değişen teknolojiye ve diğer tüm koşullara uyum sağlamak kalite yönetiminin vazgeçilemez unsurlarıdır. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, üretim sürecinin tüm aşamalarında verimliliğin artması ve müşteri merkezli olmanın getirdiği sorumluluk ve farkındalık ile müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Ürünlerin zamanında, kaliteli ve uygun fiyat politikasıyla müşteriye teslimatının yapılması adına, üretimin ilk aşamasından son aşamasına kadar hatasız ve titiz bir çalışma yapılması temel önceliğimizdir.

AYRIMCILIK YAPILMAMASI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Kılıç Tekstil iletişimde karşılıklı bilgi verme ve dinlemeyi temel alır. Herkesin düşüncelerini, yapılacak olan organizasyonların her düzeyinde açıkça ifade edebileceği bir ortam oluşturur. Çalışanlarına dil, din, ırk, mezhep, ulusal köken, cinsiyet, siyasi düşünce gibi konularda bir ayrımcılık uygulamaz. Çalışanlar bu sebeplerden dolayı ayrımcılığa uğramaz ve cezalandırılamaz. Şirket, çalışanlar arasında ayrım gözetmeksizin gerek işe alımda, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sağlamaya özen gösterir ve iş yoğunluğuna uygun sayıda personel istihdamına özen gösterir, Çalışanlarını mesai saatleri içerisinde maksimum verim alma yönünde organize eder, mesai saatleri dışına çıkılmaması ve çalışanların düzenli yıllık izin kullanmaları konusunda azami çabayı gösterir. İnsan kaynaklarını en iyi biçimde yönetme ilkesinden hareketle, çalışanlarının çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ulaşmaları amacıyla eğitim, kurs, seminer ve benzeri olanaklar sağlar.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLENMEK

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın zorunlu eğitimlerini tamamlamadan şirketimiz bünyesinde çalıştırılması yasaklanmıştır.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Kılıç Tekstil rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikaları benimser. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Kılıç Tekstil, iş sözleşmesi ve şirket yönetmeliğine aykırı davranış ve hareketlerde bulunan, mesleki görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği titizliğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında disiplin yönetmeliği uygulamaktadır. Şirketimizde ilgili uygulama, yönetim kurulu tarafından oluşturulan disiplin kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir.

ŞİKAYET & ÖNERİ MEKANİZMASI İLE GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRMEK

Kılıç Tekstil, müşterilerinin verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına yanıt verecek bir sistem kurar ve bu hizmete ilişkin müşterilerini bilgilendirir. Müşteri şikâyetlerinin nedenlerini araştırarak, haklı şikâyetlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alır. Yakınmalara neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacıyla Çalışanlarını bilgilendirir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTMAK

Yaşadığımız gelişim ve dönüşüm çağının merkezinde insanın olması, emek ve çabalarıyla işimize değer katan çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmayı hedeflemekteyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve sözleşmelere uyum sağlayarak, iş kazalarını, meslek hastalıklarını minimum düzeye indirmeye çalışmaktayız. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli hale getirmek ve farkındalık oluşturmak adına periyodik aralıklarla çalışanlarımızın eğitime katılımı sağlanmaktadır. İşyerimizde çalışma şartlarının kanunlara uygunluğunu sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulu oluşturulmuştur. İSG kurulu periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği toplantılarda çalışma koşullarını denetler ve yönetime gerekli tavsiyelerde bulunur.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Kılıç Tekstil, tüm faaliyetlerinde kârlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterir. Faaliyetlerini çevre ve ekolojik değerleri ön planda tutarak gerçekleştirir. Faaliyetlerimiz esnasında oluşan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmektedir. Çalışanların çevre konusunda bilinçlendirilmesi adına periyodik eğitimlere katılımı sağlanmaktadır. Firmanın çevreye olası zararlarının saptanması için çevre boyut analizi yaptırılarak olası zararlar belirlenmiş ve önlemler alınmıştır.

GİZLİLİK

Kılıç Tekstil ve bünyesindeki çalışanlar, Kılıç Tekstil’e ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla anlaşmaların “gizlilik” çerçevesinde olduğu bilinci ile hareket eder, bunların korunması ve gizliliği için tüm gereklilikleri yerine getirir. İş gereği öğrenilen bilgiler, her ne amaçla olursa olsun kurum içindeki ve kurum dışındaki yetkili olmayan kişiler ve mercilerle paylaşılamaz, spekülatif veya çıkar sağlama amaçlı kullanılmaz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kılıç Tekstil her şeyden önce içinde bulunduğumuz toplumu ve ülkemizi göz önünde bulundurarak sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlar ile birlikte, ekonomik kalkınmayı, insan yaşamını ve çevresel dengeyi olumlu yönde etkileyecek adımlar atmayı amaç edinmiştir. Kılıç Tekstil bu çerçevede ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci içerisinde bir sürdürülebilirlik politikasına sahiptir.